แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
25% Complete
12 of 16
ข้อที่ 12. เครื่องมือวัดความยาวที่มีหน่วยวัดได้มาตรฐาน คือข้อใด