แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
31% Complete
10 of 16
ข้อที่ 10. ข้อใดมีความยาวเท่ากับ 3 เมตร
เฉลย

เพราะ 1 เมตร เท่ากับ 100 เซนติเมตร ดังนั้น 3 เมตร = 3x100 = 300