แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
14 of 20
ข้อที่ 14. 1 + 8 และ 8 + 1 ได้ผลลัพธ์เท่าไร และมีค่าเท่ากันหรือไม่