แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
100% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9. พี่มีขนม 12 ชิ้น น้องมีขนมมากกว่าพี่ 4 ชิ้น น้องมีขนมกี่ชิ้น