แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
80% Complete
10 of 15
ข้อที่ 10. น้องมีลูกแก้ว 13 ลูก น้องมีลูกแก้วน้อยกว่าพี่ 5 ลูก พี่มีลูกแก้วกี่ลูก