แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
93% Complete
7 of 15
ข้อที่ 7. แม่มีเสื้อ 12 ตัว มีกระโปรง 5 ตัว แม่มีเสื้อและกระโปรงรวมกี่ตัว