แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
93% Complete
6 of 15
ข้อที่ 6. แม่มีขนมเทียน 13 ห่อ ขนมกล้วย 5 ห่อ แม่มีขนมทั้งหมดกี่ห่อ