แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
93% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5. มีขนมในจาน ๙ ชิ้น และในกล่อง ๑๐ ชิ้น มีขนมทั้งหมดกี่ชิ้น