แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
93% Complete
4 of 15
ข้อที่ 4. สุดามีของขวัญ 3 ห่อ เพื่อนให้ของขวัญ 14 ห่อ สุดามีของขวัญทั้งหมดกี่ห่อ