แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
93% Complete
3 of 15
ข้อที่ 3. มีน้ำ 9 ขวด นำมาเพิ่มอีก 6 ขวด รวมมีขวดน้ำกี่ขวด