แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
80% Complete
2 of 15
ข้อที่ 2. มีมะม่วง 7 ผล ส้ม 9 ผล มีผลไม้ทั้งหมดกี่ผล