แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
93% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. สุดามีเพื่อนหญิง 8 คน เพื่อนชาย 6 คน สุดามีเพื่อนกี่คน