แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
100% Complete
14 of 15
ข้อที่ 14. ในสวนสัตว์มีเสือ 10 ตัว มีหมี 9 ตัว มีเสือมากกว่าหมีกี่ัตัว