แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
93% Complete
13 of 15
ข้อที่ 13. น้องมีรูปลอก 12 รูป พี่มีรูปลอกน้อยกว่าน้อง 4 รูป พี่มีรูปลอกกี่รูป