แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
80% Complete
15 of 15
ข้อที่ 15. ไก่อยู่ในเล้า 16 ตัว เป็นไก่ตัวเมีย 8 ตัว เป็นไก่ตัวผู้กี่ตัว