แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ป. 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและลบ
93% Complete
12 of 15
ข้อที่ 12. อุษาปลูกต้นบานชื่น 11 ต้น มาลีปลูกต้นบานชื่นมากกว่าอุษา 4 ต้น มาลีปลูกต้นบานชื่นกี่ต้น