สี่เหลี่ยม ป.6
100% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

จากรูปพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู ABCD จะมีพื้นที่เท่าไร