กราฟเเละเเผนภูมิ ป.6
80% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ถ้าจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 60,000 คน โรคใดมีจำนวนผู้ป่วยน้อยที่สุด จำนวนกี่คน
เฉลย

จากเฉลยข้อ 7. จะเป็นว่าโรคปากมีจำนวนน้อยที่สุด