คิดเลข
80% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8.

80-6+7 = .......