คิดเลข
80% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7.

97-87 = .......