คิดเลข
80% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6.

4300+135 = .......