คิดเลข
80% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5.

90+1200-20 = .......