วงกลม ป.6
20% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. อ้วนวิ่งรอบสนามรูปวงกลม 4 รอบ ได้ระยะทางรวม 1,574 เมตร รัศมีของสนามรูปวงกลมแห่งนี้เท่ากับเท่าไร