วงกลม ป.6
100% Complete
2 of 10
ข้อที่ 2. กระดาษรูปวงกลมแผ่นหนึ่งวัดความยาวรอบรูปได้ 22 เซนติเมตร กระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าไร (กำหนด π = 22/7)