สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
20% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. ข้อใดต่อไปนี้ที่จัดว่าเป็นพลังงานทดแทนที่ช่วยลดการใช้พลังงานจากปิโตรเลียมได้ 1. แก๊สโซลีน 2. พลังงานแสงอาทิตย์ 3. แก๊สธรรมชาติ 4. แก๊สโซฮอล์