สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
35% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของแก๊ส LGP