สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
35% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์ เรียกว่า พอลิเมอไรเซชัน 2. แป้ง, เซลลูโลส, โปรตีน, และกรดนิวคลีอิก จัดเป็นสารพอลิเมอร์ 3. พอลิเมอร์สังเคราะห์ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์, ยางสังเคราะห์ และพลาสติก 4. ยางพาราเป็นสารพอลิเมอร์สังเคราะห์ที่เป็นสินค้าเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย จากข้อความข้างต้น ให้นักเรียนพิจารณาว่ามีข้อความที่กล่าวถูกต้องทั้งสิ้นกี่ข้อ