สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
9 of 20
ข้อที่ 9. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต