สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
10 of 20
ข้อที่ 10. ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวทางเคมีระหว่างสารชนิดใด ในอัตราส่วนเท่าใด