สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. ข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์