สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. เบสชนิดใดที่ไม่พบอยู่ในโครงสร้างของดีเอ็นเอ