สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
18 of 20
ข้อที่ 18. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของสารชีวโมเลกุล