แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสดา
17% Complete
7 of 12
ข้อที่ 7. ช่วงแรกของการประกาศศาสนาอิสลามเริ่มไปด้วยความยากลำบากเพราะเหตุตามข้อใด