แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสดา
58% Complete
6 of 12
ข้อที่ 6. หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมหมัด เริ่มประกาศศาสนา ผู้ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามคือบุคคลตามข้อใด