แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสดา
75% Complete
5 of 12
ข้อที่ 5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์
เฉลย

พระเยซูคริสต์รับศีลล้างบาปเมื่ออายุ 30 ปี