แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธประวัติ
62% Complete
9 of 13
ข้อที่ 9. พระพุทธเจ้าปรินิพานเมื่ออายุเท่าใด