แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธประวัติ
100% Complete
8 of 13
ข้อที่ 8. พระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา คือบุคคลใด