แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธประวัติ
85% Complete
10 of 13
ข้อที่ 10. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นไม้ชนิดใด