แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธประวัติ
100% Complete
7 of 13
ข้อที่ 7. วิธีการที่ทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้คือข้อใด