แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธประวัติ
15% Complete
6 of 13
ข้อที่ 6. หลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้คือข้อใด
เฉลย

อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้