แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธประวัติ
15% Complete
5 of 13
ข้อที่ 5. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือข้อใด