แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธประวัติ
100% Complete
11 of 13
ข้อที่ 11. เจ้าชายสิทธัตตะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ออายุเท่าใด