แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
100% Complete
9 of 10
ข้อที่ 9. โลกนี้จะดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุขถ้าทุกคนมีคุณธรรมในข้อใด
เฉลย

ความเมตตากรุณา ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ