แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
30% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการตักบาตร