แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
50% Complete
7 of 10
ข้อที่ 7. สุนีย์ พบลูกนกตกมาจากรัง จึงช่วยนำกลับไปไว้ในรังตามเดิม สุนีย์มีคุณธรรม ข้อใด
เฉลย

การปรารถนาให้นกพ้นจากความทุกข์และมีความสุข คือ ความเมตตากรุณา