แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
30% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. ความเมตตา หมายถึง
เฉลย

ความเมตตา การปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ความกรุณา การปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์