แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
50% Complete
5 of 10
ข้อที่ 5. ถ้าคนในสังคมมีความรักความเมตตาต่อกันจะเกิดผลในข้อใด