แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
30% Complete
4 of 10
ข้อที่ 4. โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา มีความหมายตรงตามข้อใด