แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
30% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. คุณธรรมใดสำคัญที่สุดในการดำรงรักษาประเทศชาติ
เฉลย

ประเทศชาติจะดำรงอยู่ได้ทุกคนในชาติต้องมีความสามัคคี