แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
20% Complete
9 of 15
ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่องค์กรที่เป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ในการใช้อำนาจอธิปไตย